Apollo 14 astronaut on the moon
NASA

Apollo 14 astronaut on the moon

Astronaut Alan B. Shepard Jr. on the moon in 1971 with the Apollo 14 mission


Download Photo (520.0 kB)