Erythroblasts

Leon Kautz

A microscopic image of erythroblasts, the bone marrow cells that secrete erythroferrone.

Download Photo (1.1 MB)