Saint Raphael Catholic Church

Patrick Polk

Saint Raphael Catholic Church, Los Angeles, January 2020.

Download Photo (1.2 MB)