Arthur Ashe at the White House

RENAUD GIROUX/AFP via Getty Images

Arthur Ashe at the White House